Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

O Fundacji TUS / Statut

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja została ustanowiona z woli Fundatora i Fundatorki w dniu 04 czerwca 1993 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 pod numerem repertorium A. Nr 1837/93  (ze zmianami z dnia 19 lipca 1993 r. w tejże samej Kancelarii Notarialnej pod numerem repertorium A. Nr 1511/93)

§ 2.

Fundacja nosi nazwę Fundacja TUS.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
 2. Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniających ją znaku graficznego i symbolu.
 3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, a także przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 4. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

§ 5.

Nadzór nad działalnością Fundacji, w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach, sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział II: Działalność Fundacji

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnością narzędzi do niezależności.

§ 6.

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.                                           

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. pomoc osobom z niepełnosprawnością

2.    aktywizacja osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym

3.      wspieranie rozwiązań prowadzących do niezależności osób z niepełnosprawnością

4.      integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.

                       

§ 8.

Cele Fundacja realizuje przez:

 1. Upowszechnianie i promowanie idei dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 2. Tworzenie i upowszechnianie narzędzi prowadzących do samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością.
 3. Tworzenie grup wolontariuszy udzielających pomocy osobom z niepełnosprawnością.
 4. Prowadzenie szkoleń i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Prowadzenie szkoleń i doradztwa dla otoczenie osób z niepełnosprawnością m.in. dla instytucji publicznych i niepublicznych oraz rodzin.
 6. Upowszechnianie informacji o: miejscach dostępnych dla z niepełnosprawnościami i instytucjach ich wspierających oraz o różnych formach pomocy specjalistycznej dla osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem telefonu, publikacji, wydawnictw, stron internetowych. 
 7. Organizowanie sympozjów i konferencji o sytuacji socjalnej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością organizowanie happeningów, akcji promocyjnych, imprez kulturalnych i  integracyjnych.
 8. Prowadzenie i wspieranie badań socjologicznych na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością.
 9. Opiniowanie aktów normatywnych dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnością i monitorowanie działań administracji publicznej w tej dziedzinie.
 10. Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób.

 

§ 9.

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057):

1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)    działalności charytatywnej;

4)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)

7)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726)

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1  pkt 1–32a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w aferze zadań publicznych określonej powyżej, jeżeli o rozpoczęciu prowadzenia takiej działalności i jej zakresie zdecyduje Zarząd uchwałą.

3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, co działalność gospodarczą.

4.   Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej,  samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i społecznymi.

Rozdział III: Organy i działalność Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

 

§ 11.

1. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundator i Fundatorka, działający osobiście lub przez pełnomocników

2. Rada Fundacji może powołać do swego grona nowych członków/nowe członkinie  uchwałą podjętą większością co najmniej 3/4 głosów. Członków/członkinie niebędących fundatorami Rada Fundacji może odwołać tą samą większością głosów.

3. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.

4. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji:

1)    nie mogą być członkami/członkiniami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)                nie byli skazani/nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  

§ 12.

1. Rada Fundacji obraduje co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków/członkiń Rady Fundacji.

                                    

§ 13.

Do kompetencji Rady Fundacji należą:

1. opracowywanie regulaminu działania Rady Fundacji,

2. powoływanie i odwoływanie członków/członkiń Zarządu,

3. wytyczanie kierunków działania Fundacji,

4. przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz innych wymaganych prawem sprawozdań,

6. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Fundacji i jej Zarządu,

7. wydawanie Zarządowi Fundacji wiążących zaleceń pokontrolnych,

8. uchwalanie regulaminu prac Zarządu Fundacji. 

 

§ 14.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa/Prezeski Fundacji i dwóch członków/członkiń Zarządu.

2. Członkowie/Członkinie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani  uchwałą Rady Fundacji, przyjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków/członkiń Rady Fundacji. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa/Prezeskę Fundacji.

3. Członkami/Członkiniami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Nie można równocześnie pełnić funkcji członka/członkini Rady Fundacji i członka/członkini Zarządu. W przypadku powołania członka/członkini Rady Fundacji do Zarządu, członkostwo tej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji w Zarządzie.

5. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków/członkiń. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski Fundacji.

6. Zarząd Fundacji pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Fundacji.

                                                  

§ 15.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3. prowadzenie listy darczyńców/darczyń

4. przedkładanie Radzie  Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji do zatwierdzenia,

5. przedkładanie innych wymaganych prawem sprawozdań z działalności Fundacji do zatwierdzenia,

6. realizowanie uchwał Rady Fundacji,

7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej,

8. ustala i konsultuje z Radą Konsultacyjną Plan Procesu Reintegracyjnego osób zatrudnionych, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych,

9. podejmowanie decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

 

 § 16.

1. Fundację może reprezentować i podpisywać w jej imieniu dokumenty Prezes/Prezeska Fundacji samodzielnie lub dwóch członków/ członkinie Zarządu działający łącznie.

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników/pełnomocniczek działających w granicach umocowania.

 

§ 16¹.

1. Rada Konsultacyjna składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, którzy są osobami zatrudnionymi w Fundacji na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (za wyjątkiem osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, które prowadzą działalność gospodarczą)

2. Kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 2 lata.

3. Członków Rady Konsultacyjnej powołuje i odwołuje Zarząd.

4. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ustaje wskutek:

1)      upływu kadencji

2)      śmierci

3)      złożenia pisemnej rezygnacji

4)      sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych

5)      odwołania przez Zarząd.

5. W przypadku zmniejszenia składu Rady Konsultacyjnej w trakcie trwania kadencji, Zarząd powołuje nowego członka, spełniającego kryteria z ust. 1 niniejszego paragrafu. Osoba ta sprawuje mandat do końca kadencji, w trakcie której została wybrana.

6. Rada Konsultacyjna:

1)    może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz podjęcia wszelkich uchwał przez ten organ,

2)       opiniuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz inne umowy cywilnoprawne, które zawiera Fundacja oraz regulaminy pracy i wynagradzania, jeżeli takie przyjmuje Fundacja,

3)       ma prawo składania do Zarządu  wniosków we wszelkich sprawach dotyczących organizacji pracy w Fundacji i zmiany warunków pracy pracowników i osób współpracujących

4)       na zaproszenie Zarządu Fundacji, jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

5)       opiniuje roczne sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem i przekazuje swoje wnioski na piśmie Zarządowi, który ma obowiązek odnieść się na piśmie do opinii Rady Konsultacyjnej

6)       konsultuje z Zarządem Plan Procesu Reintegracyjnego,

7. Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

8. Rada Konsultacyjna może uchwalić Regulamin Prac Rady Konsultacyjnej, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 17.

1. Majątek Fundacji stanowi wpłata gotówkowa w kwocie 16.000.000 starych złotych (szesnaście milionów starych złotych) po denominacji równowartość 1 600 zł (tysiąc sześćset złotych), wniesiona w równych częściach przez Fundatora i Fundatorkę oraz:

1)ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery własnościowe i dochody z nich;

2) dotacje, subwencje, granty;

3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

4) dochody  z działalności odpłatnej pożytku publicznego i gospodarczej Fundacji, środki otrzymane od sponsorów

5) darowizny, zapisy i spadki,

6) zbiórki pieniężne,

7) inne wpływy i dochody.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

5. Fundacja nie dystrybuuje zysku pomiędzy członków organów Fundacji, jej pracowników ani żadną inną kategorię osób, ale przeznacza go jako kapitał niepodzielny na wzmocnienie potencjału Fundacji.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego na rzecz wskazanych w celach Fundacji grup osób,  wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1)      pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

2)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

3)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

4)      działalność wspomagająca edukację,

5)      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

6)      reklama,

7)      działalność wydawnicza,

8)      działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

9)      działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

10)   przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

11)   doradztwo związane z zarządzaniem,

12)   działalność w zakresie architektury,

13)   badanie rynku i opinii publicznej;

14)   działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

15)   pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  gdzie indziej niesklasyfikowana,

16)   pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

17)   pomoc społeczna bez zakwaterowania,

18)   działalność obiektów kulturalnych,

19)   pozostała działalność związana ze sportem,

20)   działalność organizacji profesjonalnych,

21)   pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 § 18.

Środki finansowe przekazane na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich jej celów statutowych, o ile ofiarodawca/ofiarodawczyni nie postanowi inaczej.

 § 19.

1. Decyzje w sprawie rozporządzenia składnikiem majątku trwałego Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

2. Zabrania się:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2)  przekazywania majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach  

3)   wykorzystywania majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład  organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

4)    zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych  niż rynkowe.

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmian niniejszego Statutu może dokonywać Rada Fundacji w drodze uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków/członkiń

§ 21.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków/członkiń, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.

Uchwała Rady Fundacji, o której mowa w ust. 1 winna również wskazywać cele, zbieżne z celami Fundacji, na które przeznaczone zostaną środki pozostałe po likwidacji Fundacji.

§ 22.

Inne uchwały Rada Fundacji podejmuje zwykła większością głosów, chyba że Statut, Rada Fundacji lub przepis prawa określą surowsze warunki.